sobota 18. listopadu 2023

Připomínková místa protestují proti snížení PHmax

Proti návrhu novelizace nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (PHmax), který předložilo MŠMT do vnějšího připomínkového řízení, se postavila všechna klíčová připomínková místa. Upozorňujeme, že připomínkové řízení bylo zkráceno na pouhých 10 pracovních dní.

S navrženými změnami vyslovily zásadní nesouhlas následující organizace: Unie zaměstnavatelských svazů ČR (Unie školských asociací ČR – CZESHA), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejný ochránce práv (ombudsman), Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv ČR, Hospodářská komora, Magistrát hl. m. Prahy, Českomoravská konfederace odborových svazů (školské odbory) i většina krajů...

Pedagogická komora, z. s., se k těmto nesouhlasným stanoviskům připojuje.


Zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Unie školských asociací ČR – CZESHA zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem novely nařízení vlády. Návrh je v rozporu s Programovým prohlášením vlády, Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých oborů vzdělání.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Předmětem návrhu nařízení vlády je krácení maximálního rozsahu pedagogické práce v základních školách, středních školách a konzervatořích, tzv. PHmax, a to u základních škol o 6 %, u středních škol o 15 % a u konzervatoří o 10 %. S tímto opatřením vyjadřujeme zásadní nesouhlas.

Opatření je v rozporu s Programovým prohlášením vlády. V něm vláda označila vzdělávání za prioritua zavázala se získat pro školství více finančních prostředků, výrazně zlepšit podmínky pro výkon učitelského povolání, podpořit učitele v individualizaci výuky, práci s různorodými kolektivy dětí a žáků a rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním, zlepšit kvalitu výuky na základních a středních školách nebo aktivně řešit regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání. Navrhované opatření je v příkrém rozporu se všemi těmito body.


Veřejný ochránce práv

Nesouhlasím s návrhem, podle kterého se od 1. září 2024 sníží maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax). Rozumím nutnosti racionalizace čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, kdy předkladatel uvádí, že „pro udržení tempa růstu platů je za současné ekonomické situace potřeba další navyšování personálních kapacit ve školství omezit“. Návrh však nepovede pouze k zastavení navyšování personálních kapacit (tedy zmrazení současného stavu), ale povede, jak sám předkladatel uznává, ke snížení personálních kapacit (tedy snížení pod současný stav). To považuji za nepřijatelné.

Svaz měst a obcí České republiky

Vůči navržené změně máme výhrady; SMO ČR obdržel z území řadu nesouhlasných stanovisek. Členské obce a jejich školy mají zejména obavu z dopadů na kvalitu výuky. Tyto obavy sdílíme.

Zásahy do PHmax jsou velmi ošemetným opatřením. Současný systém financování je stále v zásadě novinkou, která měla mj. právě zajistit, že české školství bude vzdělávací soustavou moderní, spravedlivou a celkově odrážející zkušenosti z dobré zahraniční praxe. Některé školy si přitom PHmax systém rychle osvojily a využily jej přesně k tomu, k čemu byl zamýšlen – zajištění personálních kapacit pro moderní pedagogickou práci. Dokázaly tedy rychle reagovat na podnět z centra a využily dostupných nástrojů. Sotva se však adaptovaly, již přichází změna.

Pedagogická práce přitom vyžaduje pro kvalitní výsledky stabilitu a předvídatelnost systému. Mají-li být naplňovány cíle Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ je třeba aby byl systém přívětivý pro školy, pedagogy i žáky. Poměr pedagogů na žáka kvalitu výuky i fungování celé školy zásadně ovlivňuje.

Jako podnět pro úvahu navrhujeme zamyslet se, zda by pro české školství nemělo být spíše zásadní, aby systému PHmax dovedly využít skutečně všechny školy. Ještě důležitější je ovšem dosažený stav alespoň nedegradovat. Navrhujeme proto opustit úvahy o snížení PHmax.


Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR jako organizace sdružující více jak 2300 obcí v rámci meziresortního připomínkového řízení vznáší tyto připomínky: Požadujeme, aby bylo zachováno stávající znění nařízení č. 123/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hospodářská komora

Nesouhlasíme s navrhovaným zněním: „Stávající znění přílohy č. 1 se nahrazuje novým znění z důvodu stanovení nových hodnot PHmax.“ Navrhujeme ponechat Přílohu č. 1 ve stávajícím znění.

Magistrát hl. m. Prahy

Základním východiskem navrhované úpravy je snížení počtu vyučovaných hodin v jednotlivých typech středních škol a konzervatoří o 15 až 40 %. S tímto se však nelze ztotožnit, neboť důsledkem novely předmětného nařízení vlády by bylo snížení kvality výuky a nutnost úprav školních vzdělávacích programů, omezení práce s nadanými žáky (tj. omezení individualizace výuky), omezení dělení žáků na skupiny i v předmětech, které jsou děleny podle platné legislativy (cizí jazyk, informatika, výuka odborných předmětů a praktická výuka v dílnách, laboratorní cvičení, apod.), rovněž i omezení počtu (nabídky) povinně volitelných seminářů aj. Návrh nařízení vládyje v přímém rozporu s Programovým prohlášením vlády z ledna 2022, které se zavazuje podpořit cit.: „… učitele v individualizaci výuky, práci s různorodými kolektivy dětí a žáků, rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním. Zvláštní pozornost budeme věnovat rozvoji talentů a práci s mimořádně nadanými žáky. Zlepšíme kvalitu výuky na základních a středních školách tím, že do konce roku 2023 dokončíme revize rámcových vzdělávacích programů s důrazem na objem, obsah a aktuálnost učiva a zajistíme podmínky pro jejich implementaci ve školách, čímž dosáhneme zlepšení kvality výuky na základních a středních školách, zvětšení prostoru pro týmovou spolupráci, rozvoj kreativity žáků a individuální přístup k nim.“.

Středočeský kraj

Středočeský kraj jako zřizovatel více než sta středních škol a jako kraj aktivně spolupracující s obcemi na jeho území zřizujícími mateřské a základní školy musí vyjádřit zásadní nesouhlas s rozsahem navrhovaných změn ve financování pedagogické práce.

Liberecký kraj

S předloženým návrhem, který plošně snižuje u základních a středních škol od školního roku 2024/2025 stávající hodnoty PHmaxnesouhlasíme. Domníváme se, že nebyla provedena analýza důvodů, proč u části škol není využíván potenciál stanovených hodnot PHmax, zda a v jakém rozsahu jsou hodnoty PHmaxu stanoveny přiměřeně, zda je využíván ekonomicky neefektivně. Rozhodně jsme s žádnými relevantními výsledky jakékoli analýzy na dané téma nebyly seznámeni. Při zavádění PHmax deklarovalo MŠMT střednědobou až dlouhodobou stabilitu systému, jeho předvídatelnost, právní jistotu. Pokud chce MŠMT přistoupit k systémovým změnám, a to změna hodnot PHmax je, pak by nejprve mělo provést analýzu systému a pokud na základě vyhodnocení dojde k závěru o potřebnosti změn hodnot PHmax, pak by změny měly být prováděny s dostatečným časovým předstihem, nejdříve od školního roku 2025/2026.

Moravskoslezský kraj

S předloženým návrhem, který plošně snižuje u základních a středních škol stávající hodnoty PHmax, nesouhlasíme.

Plzeňský kraj

1. Úprava financování regionálního školství vede k porušení mezinárodních závazků a smluv, neboť mnoho škol je vázáno platnou mezinárodní smlouvou při naplňování svého vzdělávacího programu. Jednou skupinou jsou španělská gymnázia, která jsou smluvně vázána počty hodin pro jednotlivé španělské učitele – snížením PHmax dojde ke snížení úvazků španělských učitelů, což však uzavřená smlouva vylučuje. Způsob vzdělávání v oboru Dvojjazyčné gymnázium (79-43-K/61) zároveň vyžaduje dělení žáků do menších skupin zejména při výuce předmětů v cizím jazyce, aby žáci maturitních ročníků dosáhli ve výuce cizího jazyka na úroveň C1 SERR. Snížením PHmax dojde ke snížení kvality výuky nejen cizích jazyků, ale i předmětů vyučovaných v cizím jazyce (zejména to platí pro matematiku, fyziku a chemii, které jsou pro žáky náročné). 

2. K porušení mezinárodních závazků a smluv dojde i ve vzdělávání žáků v programu International BaccalaureateDiplomaProgramme, neboť vzdělávání v této škole je založené na nefrontální individualizované práci v menších skupinách. Žáci si mohou vybírat ze škály volitelných předmětů v různých úrovních vzdělávání, dle svých individuálních vzdělávacích potřeb. Pro Gymnázium a Střední odbornou školu v Rokycanech, která podle tohoto vzdělávacího programu vyučuje, znamená snížení PHmax oproti současnému PH školy  -110 hodin a zásadně vede k porušení mezinárodních závazků a s certifikací systému IBDP.

Karlovarský kraj

rozsah snížení hodnot PH u středních škol v příloze v případě méně naplněných víceoborových tříd zejména u oborů E a H činí 

Ústecký kraj

Návrh nařízení vlády se změnami koeficientů PH max vede ke snižování kvality vzdělávání a zvyšování průměrů žáků ve třídě. Plánované změny povedou k omezení financování regionálního školství. Následně bude velmi složité naplňovat rámcové vzdělávací programy. Ústecký kraj s touto změnou nesouhlasí.

Jihomoravský kraj

Uplatňujeme zásadní připomínku vůči návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů. S přijetím navrhovaného nařízení vlády zásadně nesouhlasíme, protože přinese zásadní snížení kvality vzdělávání téměř ve všech druzích škol, respektive znemožní zvyšování kvality vzdělávání, kterého mělo být přijetím sytému financování škol podle PHmax dosaženo. Argumenty pro naše stanovisko nebudeme rozpracovávat do detailů, protože jednoznačné věcné argumenty předkládají zástupci sdružení jednotlivých druhů, typů škol a my se s nimi zcela ztotožňujeme. 

Zlínský kraj

Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Českomoravská konfederace odborových svazů

ČMKOS odmítá návrh nařízení vlády a požaduje jeho stažení.

Odůvodnění:

Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb., je pouze dalším z úsporných opatření ve školství a pro své negativní důsledky je odmítáno aktéry vyučovacího procesu, kteří se svými stanovisky obrátili na odbory působící ve školství.

Předkládaná změna je na úkor kvality vzdělávání a postiženy budou především proreformní a aktivní školy, které dosavadní možnosti dokázaly využít na maximum. Změny koeficientů PHmax znamenají porušení Programového prohlášení vlády, kde se hovoří o zvyšování kvality vzdělávání. S navrhovanými opatřeními nepočítá ani strategie 2030+.

Hodnoty PHmax byly stanoveny po důkladné, odborně založené a široce diskutované přípravě, zajišťovaly možnost kvalitní výuky a umožňovaly co nejlépe naplňovat RVP jednotlivých oborů vzdělávání, což jejich snížením nebude možné.

Navržené změny jsou v příkrém rozporu s požadavkem stability podmínek pro práci škol, zejména pro organizaci výuky v delším časovém horizontu.

Není nijak zohledněna průměrná naplněnost škol. Problémy nastanou na malotřídkách, je dokonce ohrožena jejich další existence.

Reálně hrozí omezování počtu dělených hodin, omezování tandemové výuky, vyšší naplňování tříd, snižování úvazků i propouštění učitelů (s nárokem na odstupné) atd. Přitom v důvodové zprávě zmiňované neefektivní dělení hodin není věrohodně doloženo a v připomínkách se konstatuje, že rozsah příp. neefektivního dělení je minimální. V řadě případů je dělení nutné – z praxe jsou uváděny příklady, kdy je ve třídě pouze určitý počet počítačů, na SOŠ by bez dělení nebyly naplňovány RVP, při rušení dělených tříd na cvičení by docházelo k porušování předpisů hygienických a k bezpečnosti práce (uvedeny jsou odvolávky na kapitolu 7 RVP).

Předložený návrh novely nařízení vlády č. 123/2018 Sb., pouze potvrzuje, že proklamace o vzdělávání jako vládní prioritě jsou pouze formulí bez reálného obsahu.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

Žádné komentáře:

Okomentovat