úterý 3. září 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší platové třídy pro ředitele škol

V souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax bude pro školy i jejich zřizovatele výhodné, aby k 30. září 2019 byli všichni zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě. Díky tomu obdrží školy od ledna 2020 více peněz z MŠMT na platy. Pedagogická komora, z. s., podporuje přeřazení zaměstnanců škol do vyšších platových tříd. V tomto rozcestníku nabízíme vzory žádostí o vyšší platovou třídu, doporučení adresované zřizovatelům škol i další informace.
Další informace


ZDROJ: Ing. Ivan Tomší (MPSV ČR): Odměňování zaměstnanců MŠ; IN: Řízení mateřské školy, Nakladatelství Dr.Josef Raabe, strana 9.

Příklady činností ředitelky samostatné MŠ v 12. platové třídě dle nařízení vlády (lze doplnit o další činnosti, které vykonáváte, a připojit k žádosti o vyšší platovou třídu jako přílohu)

1) Koordinace finančního rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám střednědobé výhledy investičních akcí na tři až pět let dopředu
2) Koordinace personálního rozvoje organizace:
- samostatně zajišťuji prostřednictvím výběrových řízení personální obsazení různých pozic v MŠ
3) Koordinace technického rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám záměry na nákup, opravy a rekonstrukci majetku svěřeného k užívání
- samostatně zpracovávám investiční záměry na investiční akce (jedná se o stavební práce, rekonstrukce a opravy budov, střech, kotelen, školních zahrad, kuchyní)
4) Koordinace provozního rozvoje organizace:
- samostatně zadávám a vyhodnocuji výběrová řízení
5) Koordinace organizačního rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám koncepci rozvoje školy a školní vzdělávací program
6) Koordinace rozvoje dalších oborů činnosti organizace:
- samostatně zpracovávám projekty z evropských dotací (např. tvz. Šablony I. a II, OP VVV…), samostatně zajišťuji výchovně-vzdělávací činnost školy

Příklady kladně vyřízených žádostí o vyšší platovou třídu

Ředitelkám mateřských škol se navýší plat (článek)

"Usnesení č. 32/16/19: RM schvaluje úpravu platového výměru ředitelky MŠ Pohořelice - zařazení do 12. platové třídy s účinností od 01.08.2019."
Poznámka: Odpočet let praxe kvůli nižšímu vzdělání se v 10. a 11. nebo 12. platové třídě výrazně liší. Kvůli tomuto odpočtu může v některých případech dojít k dočasnému snížení tarifní části platu. S vyšší platovou třídou vždy výrazně vzroste základ pro výpočet příplatku za vedení.

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
§4
(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do
c) desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem,dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.
Výše příplatku za vedení (zákoník práce)
Žádné komentáře:

Okomentovat