neděle 8. září 2019

13. platová třída pro učitele a ředitele škol

Na konci srpna 2019 zveřejnilo MŠMT aktualizovanou verzi Metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků... V části ohledně 13. platové třídy pro učitele (včetně ředitelů škol) došlo k několika změnám oproti verzi z roku 2018. Byl doplněn konkrétní příklad zapojení do programu eTwinning (kromě Erasmus+) nebo došlo k vypuštění matoucí pasáže o "sítích škol". Pedagogická komora, z. s., upozorňuje, že tento výklad MŠMT není právně závazný.

Metodický výklad MŠMT je bohužel zavádějící kvůli formálnímu rozdělení učitelů na "Učitele mateřské školy" a "Ostatní učitele", které příslušné nařízení vlády neobsahuje. Tím vzniká neodůvodněný dojem, že by např. ředitelka MŠ nemohla být zařazena do 13. platové třídy, i když splňuje níže uvedený bod 2 nebo 3. Rovněž v některých dalších pasážích jde materiál MŠMT výrazně za text příslušného nařízení vlády (nebo stanovisko MPSV k němu) a dezinterpretuje ho, což může způsobit řadu problémů...

Poznámka: Pokud je některý zaměstnanec školy zařazen do 13. platové třídy, ředitel dané školy má automaticky nárok na minimálně stejnou platovou třídu. Jestliže je v organizační struktuře školy nadřízeným tohoto zaměstnace přímo zástupce ředitele, má na 13. platovou třídu nárok i on.

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (2019)

Č.j.: MSMT- 22101/2019-1

2.1.2 Ostatní učitelé – 2.16.01

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.

Předmětem těchto činností je vytváření záměrů a myšlenkových osnov, tvorba pojetí, zaměření a tvorba koncepce dalšího rozvoje celého oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem, nebo rámcového vzdělávacího programu (viz školský zákon), to znamená nikoli „školního vzdělávacího programu“. Výše popsané činnosti přesahují rámec jedné školy a výsledky těchto prací využívá více škol, proto není povinností každé školy tyto činnosti vykonávat.

2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

Uvedenou platovou třídu zřizovatel nebo zaměstnavatel přizná, požaduje-li vykonávání náročnějších činností, tj. „specializované metodologické činnosti v oblasti pedagogiky a psychologie“, jejichž výkon je podmíněn získáním specializace podle zvláštního právního předpisu – § 7 (ředitel školy nebo vedoucí pedagogický pracovník) a § 8 (výchovný poradce) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu nejméně 250 hodin). Absolvování uvedených studií neznamená automatické zařazení do 13. platové třídy, ale je jedním z předpokladů.

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

Učitel, kterého zaměstnavatel pověří výkonem činností přesahující rámec školy, a to v případě tvorby a koordinace mezinárodních výchovných a vzdělávacích projektů - rozumí se účast na tvorbě a koordinaci mezinárodních projektů v rámci existujících vzdělávacích programů Evropské unie nebo jiných, například „Erasmus+ nebo eTwinning“. Nejedná se o zpracování jednotlivých opatření vyplývajících z programů Evropské unie (např. opatření k „Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“).Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (2018) předchozí verze...

Č.j.: MSMT-6440/2018-1

2.2 Ostatní učitelé – 2.16.01

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.

Předmětem těchto činností je vytváření záměrů a myšlenkových osnov, tvorba pojetí, zaměření a tvorba koncepce dalšího rozvoje celého oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem, nebo rámcového vzdělávacího programu (viz školský zákon), to znamená nikoli „školního vzdělávacího programu“. Výše popsané činnosti přesahují rámec jedné školy a výsledky těchto prací využívá více škol, proto není povinností každé školy tyto činnosti vykonávat.

2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

Uvedenou platovou třídu zřizovatel nebo zaměstnavatel přizná, požaduje-li vykonávání náročnějších činností, tj. „specializované metodologické činnosti v oblasti pedagogiky a psychologie“, jejichž výkon je podmíněn získáním specializace podle zvláštního právního předpisu – § 7 a § 8 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Za náročné specializované metodologické činnosti z oblasti pedagogiky a psychologie lze považovat:
• pro ředitele, popř. zástupce ředitele školy – činnosti v oblasti pedagogické evaluace (projektování, tvorba nástrojů a jejich standardizace, zpracování a interpretace dat) nebo koncepční vývojová práce významná pro rozvoj školy opřená o nejnovější vědecké poznatky z pedagogiky a psychologie, které překračují hranice využitelnosti pouze pro vlastní školu; v praxi může jít o tyto školy: ve školském rejstříku existuje síť škol s určitým zaměřením, např. „škola podporující zdraví“, „tvořivá škola“, „škola s ekologickým zaměřením“, dále školy působící jako „regionální školicí centrum“ pro pedagogy z ostatních škol;
• pro výchovného poradce – činnosti přesahující standardní činnosti výchovného poradce (standardní činnosti výchovného poradce stanoví příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.) a spočívající v tvorbě a analýze metod práce při vykonávání odborných činností výchovného poradce, např. odborná práce se zájmovými dotazníky a profesiogramy, s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení, odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování, vyhledávání mimořádně nadaných dětí – participace na úpravách jejich učiva, odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních jevů na škole, orientace v poradenské psychologii. Tyto činnosti na kvalitativně vyšší úrovni by měly být evidentní a měli by je oceňovat: vedení školy, třídní učitelé, pedagogický sbor, žáci a rodičovská veřejnost.
Výchovný poradce může tyto náročné specializované činnosti vykonávat, pokud v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole absolvoval studium pro výchovné poradce podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (v rozsahu nejméně 250 hodin).
Ředitel školy nebo vedoucí pedagogický pracovník může náročné činnosti popsané ve 13. platové třídě vykonávat, jestliže absolvoval studium pro vedoucí pedagogické pracovníky v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb (v rozsahu nejméně 250 hodin), popř. absolvoval bakalářský studijní program zaměřený na školský management.

Absolvování uvedeného studia neznamená automatické zařazení do 13. platové třídy, ale je jedním z předpokladů.

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

Tvorbou a koordinací mezinárodních projektů se rozumí účast na tvorbě a koordinaci mezinárodních projektů v rámci existujících vzdělávacích programů Evropské unie, například „Erasmus+“. Nejedná se o zpracování jednotlivých opatření vyplývajících z programů Evropské unie (např. opatření k „Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“).

Žádné komentáře:

Okomentovat