pondělí 9. září 2019

Často kladené otázky k 12. platové třídě pro ředitelky samostatných MŠ

Jelikož Pedagogická komora, z. s.,  obdržela řadu dotazů k tématu zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do 12. platové třídy, rozhodli jsme se odpovědi na nejčastější otázky publikovat. Podrobnější informace (včetně vzorové žádosti o vyšší platovou třídu nebo stanoviska MPSV) naleznete v samostatném příspěvku Vyšší platové třídy pro ředitele škol.

1) Co rozhoduje o zařazení pracovníka do platové třídy?

Zákoník práce určuje, že zaměstnavatel musí zařadit zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnější práce, kterou pracovník vykonává nebo řídí:

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
§ 123
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.
(3) Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.


2) Jak je definována 12. platová třída v případě ředitelek samostatných mateřských škol?

Zařazení do konkrétní platové třídy musí být učiněno v souladu s nařízením vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, kde jsou podrobně popsány práce dle jejich náročnosti i to, která platová třída jim odpovídá. Ředitelky samostatných MŠ vykonávají kromě přímé pedagogické činnosti rovněž práce, které jsou v katalogu prací uvedeny v části Práce ve správě organizace:

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Katalog prací ve veřejných službách a správě
B. Zařazení prací do povolání a platových tříd
DÍL 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK
12. platová třída
2. Koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje, případně rozvoje dalších oborů činnosti organizace.


3) Které konkrétní činnosti odpovídající zařazení do 12. platové třídy vykonává ředitelka samostatné MŠ?

Příklady činností ředitelky samostatné MŠ:
1) Koordinace finančního rozvoje organizace:
- samostatně zpracovává střednědobé výhledy investičních akcí na tři až pět let dopředu
2) Koordinace personálního rozvoje organizace:
- samostatně zajišťuje prostřednictvím výběrových řízení personální obsazení různých pozic v MŠ
3) Koordinace technického rozvoje organizace:
- samostatně zpracovává záměry na nákup, opravy a rekonstrukci majetku svěřeného k užívání
- samostatně zpracovává investiční záměry na investiční akce (jedná se o stavební práce, rekonstrukce a opravy budov, střech, kotelen, školních zahrad, kuchyní…)
4) Koordinace provozního rozvoje organizace:
- samostatně zadává a vyhodnocuje výběrová řízení
5) Koordinace organizačního rozvoje organizace:
- samostatně zpracovává koncepci rozvoje školy a školní vzdělávací program
6) Koordinace rozvoje dalších oborů činnosti organizace:
- samostatně zpracovává projekty z evropských dotací (např. tzv. Šablony I. a II, OP VVV…); samostatně zajišťuje koordinaci a spolupráci v rámci ORP; samostatně zajišťuje výchovně-vzdělávací činnost školy

4) Jaké vzdělání musí mít ředitelka samostatné MŠ v rámci 12. platové třídy?

V případě ředitelek samostatných mateřských škol, které nemají magisterské vysokoškolské vzdělání (titul Mgr. apod.), dochází k odpočtu let praxe v souladu s příslušným nařízením vlády, ředitelka MŠ tudíž nemusí mít vysokoškolské vzdělání.

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
§ 4
Zařazení zaměstnance do platového stupně
(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do…
d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.


§ 3
Zařazení zaměstnance do platové třídy
(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalog prací“) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.
(3) Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis nestanoví jinak, a jestliže
a) důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo
b) jiný právní předpis stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.
(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,
a) až na dobu 4 roků,
b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

5) Bude ředitelka samostatné MŠ považována za pedagogického pracovníka i po přeřazení do 12. platové třídy?

Rozhodně ano! Kdo je pedagogickým pracovníkem, definuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kde je ředitel školy přímo uveden jako pedagogický pracovník (stejně tak vedoucí pedagogický pracovník nebo učitel). Pro ředitelku samostatné MŠ tudíž nadále platí tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky, délka dovolené apod. Kromě výše platu se nic nemění.

6) Do kdy je třeba přeřazení ředitele školy do vyšší platové třídy stihnout?

Podle informací z MŠMT bude pro financování platů pedagogických zaměstnanců škol na rok 2020 rozhodující stav k 30. září 2019. Proto je třeba provést změnu ještě v průběhu letošního září. Pokud by změna byla provedena později, škola o peníze navíc pro rok 2020 přijde… To se týká nejen platu ředitelů škol, ale i dalších pedagogických zaměstnanců (s výjimkou asistenta pedagoga, který je financován jiným způsobem), tedy především učitelek.

Poznámka: S přeřazením do vyšší platové třídy vzroste ředitelce zároveň s tarifní částí platu rovněž základ pro výpočet příplatku za vedení.

Žádné komentáře:

Okomentovat