pondělí 8. března 2021

Negativní stanovisko k novele zákona o pedagogických pracovnících (Senát)

Vedení Pedagogické komory, z. s., zpracovalo negativní stanovisko k novele zákona o pedagogických pracovnících, které bylo zasláno senátorkám a senátorům. Ve stanovisku se upozorňuje na tři nedostatky novely - nepřijatelný způsob uznávání kvalifikace učitele lidem, kteří ji ve skutečnosti nemají; nesrovnalosti ohledně platů učitelů v adaptačním období a příplatků pro uvádějící učitele; zrušení akreditace kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ministerstvem školství. Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících bude projednávat školský výbor Senátu na své schůzi 9. března 2021 a následně o budou o změnách hlasovat senátoři na plénu. Pokud Senát schválí úpravy novely, vrátí se k opětovnému hlasování do Poslanecké sněmovny.

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících

Vedení Pedagogické komory, z. s., zcela zásadně nesouhlasí se změnami, které jsou součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 53).

Vážené senátorky,
Vážení senátoři,

žádáme Vás o úpravy, které opraví níže uvedené legislativní a obsahové nedostatky vládní novely zákona o pedagogických pracovnících.

Pedagogická komora, z. s., považuje vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících v její současné podobě nejen za naprosto zbytečnou, ale dokonce za nebezpečnou, protože znevažuje profesi učitele. Pokud by byla tato novela přijata v původní podobě, jak ji schválila vláda, bude mít nedozírné negativní dopady – především na snížení prestiže učitelství jakožto povolání vyžadujícího splnění náročných kvalifikačních předpokladů. Důsledkem schválení novely Parlamentem ČR by bylo výrazné snížení kvality českého školství. Novela přináší školám a vzdělávacím institucím jen další zbytečnou administrativu navíc. Na rozdíl od předchozích návrhů tato novela nepočítá s žádným nárokovým příplatkem pro uvádějící učitele. Začínající učitelé v tzv. adaptačním období budou nově po dobu prvních dvou let zařazeni do nižší platové třídy.

Pedagogická komora uspořádala k této novele dotazníkové šetření mezi učiteli, do kterého se zapojilo 3 843 pedagogů, což je výrazně reprezentativní vzorek. 91,8 % respondentů se k vládnímu návrhu změn v zákoně o pedagogických pracovnících vyjádřilo takto: „Nechceme, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to negativní dopady na kvalitu výuky, na což upozornila Česká školní inspekce, naopak by se měla zvýšit míra aprobovanosti výuky; je třeba definovat funkci třídního učitele v legislativě, jak je tomu na Slovensku, a to včetně příplatku za tuto náročnou práci v minimální výši 2 500 Kč měsíčně.“ Zdroj: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/vyhodnoceni-dotazniku-ke-stavkove.html

Negativně se k novele vyjádřili i ředitelé škol. Otevřený dopis ředitelů škol poslancům k novele zákona o pedagogických pracovnících podpořilo během dvou dnů 515 ředitelů škol (celkový počet signatářů: 1950 pedagogických pracovníků). Celý text otevřeného dopisu: https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/01/otevreny-dopis-reditelu-skol-poslancum.html

Nesouhlas s novelou vyjádřila řada organizací. Kromě Pedagogické komory to byly například následující organizace: Asociace děkanů pedagogických fakult, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Jednota českých matematiků a fyziků, Asociace češtinářů, Asociace učitelů angličtiny ČR (ATECR), AMATE (Asociace metodiků - Association of Teacher Educators), Asociace pracovníků speciálně pedagogických center. Česká pedagogická společnost. Viz tato negativní stanoviska: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/11/aktualni-tema-novela-zakona-o.html

Konkrétní výtky k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících

Žádné komentáře:

Okomentovat