čtvrtek 17. prosince 2020

Pedagogická komora žádá poslance o navýšení školského rozpočtu

Je třeba vyřešit škrt ve výši 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje poslanecké pozměňovací návrhy, které dodatečně navyšují rozpočet pro školství na rok 2021. Jedná se o finance pro vysoké školy, na platy asistentů pedagoga, ONIV nebo protidrogovou prevenci. Návrhy některých poslanců na škrty v rozpočtové kapitole MŠMT nebo přesuny peněz uvnitř  kapitoly 333 naopak prezident Pedagogické komory Radek Sárközi zcela odmítá.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) podal návrh na navýšení financí pro vysoké školy o 2 569 804 324 korun na celkovou částku 30 981 481 304 Kč. Poslanec Pavel Jelínek (SPD) navrhuje navýšit ONIV, ze kterých školy hradí učebnice nebo pomůcky pro žáky, ale rovněž náhradu mzdy během prvních 14 dní nemoci zaměstnanců (a řadu dalších položek), o 400 milionů korun na celkovou částku 1 800 000 000 Kč. Poslanec Dominik Feri (TOP09) podal tři návrhy: navýšení prostředků na platy asistentů pedagoga o 30 milionů korun, posílení financí na protidrogovou prevenci o 1 500 000 Kč a 100 milionů korun na podporu vysokoškolského výzkumu v oblasti světové pandemie koronaviru.

 

„V položce „ostatní neinvestiční výdaje“ se školy letos ocitly v červených číslech, protože jim kvůli častému pobytu zaměstnanců v karanténě skokově narostly výdaje z ONIV,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „nejhůře situace dopadla na mateřské školy, které skončily v karanténě opakovaně, což jim hrozí i v následujícím roce.“

 


Poslanecká sněmovna by měla o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat v pátek 18. 12. 2020. Plánované výdaje na školství v roce 2021 činí 239 655 319 850 Kč. Podíl školství na hrubém domácím produktu České republiky je pro rok 2020 odhadován na 3,18 % HDP (bez prostředků z evropských fondů). V roce 2021 by se měl zvýšit na 3,86 % HDP.

 

„Investice do školství, vzdělávání, vědy a výzkumu je nejefektivnější investicí, proto by do těchto oblastí mělo směřovat co nejvíce peněz, o prosperitě České republiky za 20 let se rozhoduje právě teď,“ říká Radek Sárközi, „české školství je bohužel dlouhodobě výrazně podfinancované a výdaje na vzdělávání stále nedosahují ani 5 % HDP, což je průměr států EU a OECD.“

 

Čím je dítě mladší, tím vyšší bude návratnost a efektivita finančních prostředků vynaložených na jeho výchovu a vzdělávání, což prokazují mezinárodní odborné studie. Bohužel Česká republika investuje nejméně právě do předškolního vzdělávání. Zatímco my dáváme na předškolní vzdělávání pouze 0,5 % hrubého domácího produktu, průměr EU a OECD činí 0,8 % HDP. Důsledkem je například vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol, kde je většinu času na až 28 dětí pouze jedna učitelka. Rovněž na prvním stupni základních škol je u nás počet dětí ve třídě výrazně vyšší, než činí průměr členských států Evropské unie.„Upozornil jsem poslance, na výrazný škrt 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga, který navrhl ministr školství Robert Plaga,“ uvádí Radek Sárközi, „pokud nebude dodatečně kompenzován, může přijít o místo více než 5 000 asistentů pedagoga, protože často pracují jen na částečný úvazek.“

 

V podkladech k návrhu státního rozpočtu na rok 2021 se uvádí, že úspora 1,2 miliardy korun bude dosažena snížením počtu asistentů pedagoga o 2 564 plných úvazků.  Pokud k propuštění asistentů pedagoga nedojde, budou se muset finance na jejich platy hledat v nenárokových složkách učitelských platů.

 

„Pro učitele to není dobrá zpráva – buď zůstanou ve třídě na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami sami bez pomoci asistentů, nebo se místa asistentů zafinancují na úkor učitelských platů,“ dodává Radek Sárközi.


Pedagogická komora, z. s.

www.pedagogicka-komora.czPoslanecké pozměňovací návrhy k zákonu o státním rozpočtu na rok 2021 (kapitola 333 MŠMT):

 

PN č. 7029 (Mikuláš Ferjenčík): Výdaje kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se navyšují celkem o částku  2 569 804 324 Kč  (Věda a vysoké školy o částku 2 569 804 324,-  na celkovou částku 51 586 116 155 Kč v vysoké školy o částku 2 569 804 324,- na celkovou částku 30 981 481 304 Kč).

 

PN č. 6970 (Pavel Jelínek): Zvýšit výdaje kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ukazateli „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ v položce ”Ostatní neinvestiční výdaje RgŠ ÚSC” o částku 400 000 000 Kč (na 1,8 mld. Kč).

 

PN č. 6809 (Dominik Feri): Zvýšit výdaje v kap. 333-Min. školství, mládeže a tělovýchovy v průřezovém ukazateli „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ na platy asistentů pedagogů. Dodatečné navýšení o 30 000 000 Kč.

PN č. 6811 (Dominik Feri): Zvýšit výdaje v kap. 333-Min. školství, mládeže a těl. v průřezovém ukazateli „Program protidrogové politiky“  s cílem podpořit preventivní protidrogovou politiku. Dodatečné navýšení o 1 500 000 Kč.

PN č. 6814 (Dominik Feri): Zvýšit výdaje v kap. 333-Min. školství, mládeže a těl. v ukazateli „Věda a vysoké školy - výzkum, experimentální vývoj a inovace“ na podporu vysokoškolského výzkumu v oblasti světové pandemie koronaviru.  Dodatečné navýšení o 100 000 000 Kč.


Žádné komentáře:

Okomentovat