neděle 1. září 2019

Volby vedení Pedagogické komory - medailonky kandidátů


V rámci aktuální valné hromady spolku Pedagogická komora proběhnou na konci září 2019 volby nového vedení Pedagogické komory pro nadcházející tříleté volební období. Představujeme vám kandidáty do prezidia a kontrolní komise, kteří přijali nominaci a ucházejí se o hlasy členů spolku. Kandidáti jsou seřazeni v abecedním pořadí.

Kandidáti na funkci prezidenta spolku Pedagogická komoraMgr. Radek Sárközi pochází z Mostu. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem (obor český jazyk a literatura – dějepis pro SŠ). Vyučoval češtinu, dějepis a informatiku na státním i soukromém víceletém gymnáziu, základní škole a střední odborné škole. Vedl školní časopis. Je autorem Elektronické učebnice literatury a tvůrčího psaní. Založil weby Česká literatura na internetu, Šotkoviny nebo Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. Je zakladatelem Učitelského odborového klubu a občanského sdružení Abeceda. Navštěvoval kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Diplomový kurz pedagogiky Montessori, letní školu inovativního vzdělávacího programu Začít spolu a mnohé další. Vymyslel a spoluorganizoval celostátní soutěže školních časopisů Freinet (AISIS) a Náš časopis a soutěže školních literárních sborníků Brudlý Krampoblouch (SSP) a Nadílka našich dílek. Publikuje články o školství. Tvoří e-learningové kurzy pro učitele a žáky. Učí učitele v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, moderní vyučovací metody a reformu školství (specializační studium pro koordinátory tvorby ŠVP) a dělá workshopy pro žáky ZŠ a SŠ. Spolupracoval s autorem středoškolských učebnic Kouzelné zrcadlo literatury. Koordinoval vznik Pedagogické komory (založení diskuzní skupiny na Facebooku a webu, stanovy spolku, zajištění provozu spolku, organizace anket, jednání s politiky, připomínkování legislativy…). Byl pověřeným zástupcem petičního výboru petice proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21 609 učitelů z 1 150 škol, a organizoval výzvu senátorům proti kariérnímu řádu, kterou podpořilo 7 400 pedagogů. V současnosti zastává funkci prezidenta spolku Pedagogická komora.

Moje dosavadní činnost ve spolku Pedagogická komora
Jako prezident spolku a jeho statutární orgán koordinuji činnost Pedagogické komory, řídím provoz spolku a vystupuji za něj navenek při oficiálních jednáních. Píšu články pro web Pedagogické komory, vystupuji v médiích a spravuji facebookové skupiny spolku. Starám se o propagaci. Jednám s politiky a dalšími partnery. Jsem autorem Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství, který podpořilo více než 3 800 pedagogů. Pro členy spolku jsem zajistil řadu benefitů. Organizoval jsem akce Den učitelů v černé a Týden škol v černé. Informuji členy o činnosti spolku formou e-mailů. Organizuji ankety o problémech školství. Připravuji podklady k připomínkování legislativy. Jsem autorem návrhu novely zákoníku práce ohledně vyšších příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti, která čeká v Poslanecké sněmovně na hlasování. Spolupracuji na tvorbě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Zastupuji Pedagogickou komoru na jednáních pracovních skupin MŠMT (například ke změnám v inkluzivním vzdělávání).

Co bych chtěl dělat v nadcházejícím volebním období
Rád bych pokračoval ve výše uvedených činnostech. Usiluji o to, aby se Pedagogická komora zprofesionalizovala. Chtěl bych, aby spolek začal pracovat nejen na celostátní úrovni, ale rovněž na krajské a okresní. Rád bych prosadil, aby Pedagogická komora získala oficiální status externího připomínkového místa ke školské legislativě. Chtěl bych, aby spolek připravil návrh zákona o Pedagogické komoře ČR. Rád bych prosadil výrazné změny v oblasti inkluzivního vzdělávání, posílení finančních prostředků pro školství a snížení administrativní zátěž škol a pedagogů. Věřím, že společnými silami toho můžeme dosáhnout, pokud se nám podaří propojit co nejvíce pedagogů a budeme efektivně spolupracovat.

Kandidáti na funkci viceprezidenta spolku Pedagogická komora


Mgr. Jana Karvaiová nyní žije a pracuje v České Skalici. Absolvovala studium speciální pedagogiky (v té době nazývané učitelství pro děti a mládež vyžadující zvláštní péči) – státní zkoušky v oborech psychopedie, etopedie a logopedie se surdopedií. Celý život pracuje s dětmi s lehkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Působila na čtyřech školách v rámci okresu. V současnosti pracuje na poloviční úvazky jako učitelka základní školy, kde jsou i dvě třídy zřízené podle § 16 a jako školní speciální pedagog na ZŠ v České Skalici. Získala certifikát Respektovat a být respektován a základů psychologických terapeutických metod (transakční analýza, KBT terapie). Spoluzakládala Učitelské profesní sdružení, které dva roky působilo jako neformální spolek pedagogů různých typů škol (rok byla mluvčí UPS). Je členkou Asociace speciálních pedagogů. Píše články pro internetové portály (např.Pedagogické.info), občas poskytne rozhovor do rozhlasu – většinou na téma speciálního školství. Na FB je členkou několika profesních skupin, které se zabývají speciální pedagogikou (cílem těchto skupin je radit se s kolegy, pomáhat si, spolupracovat s rodiči se znevýhodněnými dětmi a získávat od nich relevantní názory a postřehy pro další práci). Vznik Pedagogické komory byl jejím snem – snaží se napomoci založení profesní komory pedagogů ze zákona.

Moje dosavadní činnost v rámci spolku Pedagogická komora
Jsem hlavním koordinátorem skupiny Speciální pedagogové a zástupcem pracovního týmu Revize inkluze. V rámci práce spolku bylo mým největším úkolem připomínkování vyhlášky 27/2016, kdy se nakonec povedlo prosadit několik námi navržených bodů. I přesto ještě nejsme s podobou vyhlášky a hlavně celé inkluze spokojeni a já se budu snažit o to, aby celý proces inkluze byl navržen a přijat tak, jak by opravdu měl vypadat. Dále jsem se podílela na připomínkování dalších zákonů a vyhlášek, které náš spolek připomínkoval. Zároveň jsem organizovala s kolegyní ze školy Týden v černém. Jsem správkyní FB skupiny Speciální pedagogové sobě (PK) koordinátoři inkluze a Školní speciální pedagog.

Co bych chtěla dělat v nadcházejícím volebním období
Celkově bych chtěla, aby se ze spolku stala profesionální komora pedagogů. I nadále se budu podílet především na práci ohledně speciálního školství a s ním spojených problémů, na řešení naší nepovedené inkluze. Doufám, že náš spolek postupně založí krajské i okresní struktury, zatím samozřejmě na bázi dobrovolné práce členů. Navíc samozřejmě se budu snažit o rozšíření celé členské základny. I nadále, pokud budu problematice rozumět, se budu účastnit připomínkování jednotlivých zákonů (např. zákon o pedagogických pracovnících apod.). Za velmi podstatné považuji vysvětlování potřebnosti Pedagogické komory jako relevantního partnera pro ministerstvo a další organizace a orgány, které rozhodují o podobě školství a vzdělávání v naší republice.

Kandidáti na funkce dalších řadových členů prezidia spolku Pedagogická komora

Mgr. Jakubu Dolníček pochází a žije v Dolních Studénkách, menší obci nedaleko města Šumperk. S touto vesnicí jej v současné době pojí jak osobní, tak pracovní život. V místní málotřídní základní a mateřské škole je již čtyři roky ředitelem, zároveň se aktivně zapojuje ve vedení obce jako takové. Vystudoval učitelství pro střední a základní školy v oboru biologie a zeměpisu a také učitelství pro první stupeň základních škol (nejdříve v Brně, pak v Ostravě). Dříve, než se se stal ředitelem, sbíral pracovní zkušenosti jak ve velké Základní škole v Brně na Bakalově nábřeží, tak ve svazkové škole v Údolí Desné na Šumpersku. Velmi zajímavé pracovní zkušenosti, především v oblasti projektového řízení a dotací, získal díky manažerské práci v místní akční skupině (MAS) na Šumpersku.
Práci ředitele v současnosti dále spojuje s množstvím volnočasového vzdělávání. Spolu s kolegy založili Komunitní školu - Dolnostudénské vzdělávací centrum, která nabízí širokou a pestrou škálu neformálního vzdělávání pro děti, dospělé i seniory. Jako ředitel, učitel, manažer i občan ví, co nás ve školství trápí a na co bychom se měli zaměřit více. Zkušenosti z různých oblastí života člověka by rád zúročil v práci pro další.

Moje dosavadní činnost ve spolku Pedagogická komora
Během dosavadního fungování spolku organizoval setkání členů z Olomouckého kraje, komunikace se současným celostátním vedením.

Co bych chtěl dělat v nadcházejícím volebním období
V nadcházejícím období bych se rád věnoval tomu, aby Pedagogická komora efektivněji fungovala také v jednotlivých regionech republiky. Ze školských témat bych se pak rád věnoval snaze snižovat administrativní zátěž škol, rekonstrukci RVP a navyšování finančních prostředků regionálního i státního školství.

Mgr. Ivana Hanáková pochází ze Šumperka. Vystudovala Pedagogickou fakultu UP Olomouc (obor učitelství pro I. stupeň ZŠ) a Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc (obor učitelství pro II. Stupeň ZŠ a SŠ – obor informatika). Je absolventkou studia pro vedoucí pedagogické pracovníky na Filosofické fakultě MU v Brně a absolventkou Studia k výkonu specializovaných činností pro pedagogické pracovníky na NIDV Olomouc (koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií a koordinátor školního vzdělávacího programu). 23 působila jako ředitelka málotřídní a následně i plně organizované ZŠ. V současné době působí jako učitelka na I. stupni málotřídní ZŠ. Byla pracovníkem MAS Šumperský venkov jako manažer a facilitátor projektu MAP vzdělávání ORP Šumperk, v současné době je v tomto projektu členkou řídícího výboru, členkou pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost a poradcem pro vzdělávání.  Zajímá se o moderní metody výuky, absolvovala kurzy Hejného matematiky, metody Splývavého čtení – Sfumato, kurz Respektovat a být respektován. Všechny tyto metody používá ve své pedagogické praxi. Absolvovala jazykový kurz angličtiny v Galway v Irsku, studijní pobyt pro vedoucí pracovníky ve školství ve Stordu v Norsku (Improving schools educational systems through cooperation Education for Active Citizenship Sustainable Development - Rozvoj škol a školských zařízení prostřednictvím spolupráce Vzdělávání k aktivnímu občanství a trvale udržitelnému rozvoji), metodický kurz výuky angličtiny v Galway v Irsku a stínování ve výuce v Brixenu v Itálii. Pracuje jako lektor vzdělávání dospělých, organizuje dětské tábory a pracuje jako zdravotník (kvalifikace zdravotníka zotavovacích akcí) a oddílový vedoucí. Má kvalifikaci instruktora lyžování a vodní turistiky. Zajímá se o alternativní směry a ekologii.

Co bych chtěla dělat v nadcházejícím volebním období
Má zájem na rozšíření a zprofesionalizování Pedagogické komory. Byla by ráda, kdyby Pedagogická komora pracovala nejen na celostátní úrovni, ale rovněž na krajské a okresní. Ráda by uplatnila své profesní zkušenosti z vedení školy (znalost současné legislativy a případné připomínkování jejích změn). Ráda by podporovala další existenci málotřídních škol, alternativních a moderních směrů ve výuce.  Ráda by zúročila své zkušenosti s inkluzivním vzděláváním (nevidomých žáků a žáků s PAS v běžné ZŠ). Chtěla by se prostřednictvím Pedagogické komory zasadit za posílení finančních prostředků pro školství a snížení administrativní zátěž škol a pedagogů.

Mgr. Markéta Illová pochází z Jihomoravského kraje a působí ve Velkých Opatovicích. Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství pro SŠ český jazyk – občanská výchova. Má i několik semestrů hudební výchovy. Profesní kariéru zahájila na středním odborném učilišti, nyní vyučuje na ZŠ. Je členkou Asociace češtinářů, sdružení Občankáři a řady dalších. Věnuje se výuce čtenářské gramotnosti, je autorkou řady didaktických materiálů a spoluautorkou pracovního sešitu k výuce výchovy k občanství. Vystudovala specializační studium pro metodiky prevence. Této oblasti se věnuje od roku 1996, kdy se stala členkou tehdejší okresní komise pro oblast protidrogové prevence. Problematikou prevence rizikového chování se zabývá přes dvacet let, absolvovala řadu metodických seminářů, usiluje o snížení míry přímé pedagogické činnosti školních metodiků prevence, narovnání pracovních podmínek a o systematickou podporu při výkonu této náročné funkce. Řadě kolegů metodiků ráda poskytuje pomoc a sdílení příkladů dobré praxe.

Moje dosavadní činnost ve spolku Pedagogická komora
V rámci Pedagogické komory spravuje facebookovou skupinu Metodici prevence sobě, kde dává prostor všem kolegům k diskusi a sdílení nápadů a recenzí. Je také správce skupiny Učitelé češtiny sobě (PK). Jako člen PK aktivně vstupuje do jednání, pravidelně píše kompetentním činitelům, poslancům, senátorů, setkává se pravidelně na konzultacích. Primárně se věnuje (a to i do budoucna) problematice metodiků prevence a prevence na školách jako takové. V této oblasti je řada neřešených problémů, na které chce neustále upozorňovat a tlačit kompetentní osoby k jejich řešení.

Co bych chtěla dělat v nadcházejícím volebním období
Chci se primárně věnovat problematice specializovaných činností, speciálně pak metodikům prevence, zastřešovat spolupráci a poskytovat metodickou podporu. Dále pak poskytovat spolupráci s volenými zástupci (senátory a poslanci) a vstupovat do jednání s nimi.

Mgr. Štefan Klíma pochází z Karlovarska, žije v Bakově nad Jizerou u Mladé Boleslavi. Vystudovala Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Po absolutoriu učil na třech základních školách. V roce 2000 se stal ředitelem ZŠ Debř. Od roku 2011 řediteluje ISŠ v Mladé Boleslavi. Tato střední škola vyučuje učební i maturitní obory. Nejvýznamnějším oborem ve škole je obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Součástí školy jsou i cukrářská, pekařská a lahůdkářská dílna a dva školní obchody. Napsal několik pracovních učebnic zeměpisu, pracovní učebnici cestovního ruchu a obecnou a vývojovou psychologii pro učitelky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve svém volném čase se věnuje sportu. Z rukou ministryně školství P. Buzkové obdržel titul Boleslavský Ámos.

Co bych chtěl dělat v nadcházejícím volebním období
Chtěl by přispět ke koncepčnosti a smysluplnosti našeho školství. Je zastáncem toho, že je třeba významně upravit RVP a provést revize učebních plánů (snížit počtů hodin pro žáky).
Mgr. Zbyněk Mašek pochází z obce Ratíškovice. Po studiu na Klvaňově gymnáziu v Kyjově jsem v roce 1994 nastoupil na obor učitelství občanské výchovy a zeměpisu pro základní školy a učňovské školství na univerzitě v Ostravě. Studium jsem dokončil v roce 1998. Od září 1998 jsem pracoval jako učitel na Základní škole Hodonín, Očovská 1 až do 30. 06. 2009. V této organizaci jsem působil jako třídní učitel, předseda základní odborové organizace, koordinátor ICT a tvůrce a správce webových stránek školy. Absolvoval jsem také kurz Kariérové poradenství a následně působil i jako poradce pro žáky. Jako předseda ZO ČMOS PŠ jsem se v průběhu deseti let, kdy jsem funkci vykonával, zapojil do organizace stávek i stávkových pohotovostí. V roce 2009 jsem se zúčastnil výběrového řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace. Z přihlášených uchazečů jsem obsadil první místo a byl jsem zvolen do této funkce zastupitelstvem obce a jmenován k 1. 7. 2009. Jako ředitel školy působím na této škole doposud. V průběhu let 2009 až 2019 jsem se podílel na realizaci projektů v rámci OPVK, šablon I a II. Navázali jsme spolupráci se SOU Havlíčkova Kyjov, kde spolupracujeme v rámci Polygramu. Jsem také předsedou Akčního výboru MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a ve spolupráci s tuto skupinou realizujeme např. propagaci technických školek na Kyjovsku, podílíme se na tvorbě akčního plánu rozvoje školství pro oblast Kyjovska.

Moje dosavadní činnost ve spolku Pedagogická komora
Již dva roky jsem členem spolku Pedagogická komora. V roce 2018 jsem byl tvůrcem tabulek, které měly napomoci při výpočtu PHMax.

Co bych chtěl dělat v nadcházejícím volebním období
V následujícím období bych rád pomáhal profesionalizaci spolku Pedagogická komora. Budoval její dobré jméno v povědomí široké veřejnosti. Pedagogická komora musí být i nadále hlasem profesionálů a rozumu v mnoha odborných komisích, participovat na revizích i přípravě důležitých vzdělávacích dokumentů, koncepcí a projektů, které připravuje MŠMT ČR. Zejména jde o oblasti společného vzdělávání (inkluze), reformu financování regionálního školství, kde vidím riziko v odklonu financování na zřizovatele u nepedagogických pracovníků, a podílet se na revizi rámcových vzdělávacích programů, jakožto klíčových vzdělávacích dokumentů. Nabízím svoje zkušenosti z řízení školy, kolektivu a spolupráce s organizacemi i v tvorbě koncepcí.Kandidáti na funkce členů kontrolní komise spolku Pedagogická komora

Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing.Paed.IGIP. se narodil v Ostravě. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě (obor Silnoproudá elektrotechnika), později na téže vysoké škole dokončil doktorandské studium (obor Elektroenergetika). Habilitoval v roce 2007 v oboru Pedagogika. Působil na rozvodně v Albrechticích a poté na Vysoké škole báňské – Technická univerzita, a to jako asistent na katedře obecné elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky. V současnosti je zaměstnán jako docent na katedře technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na této fakultě působil ve funkcích vedoucího katedry, proděkana a posléze děkana. Je členem několika vědeckých výborů mezinárodních konferencí, členem redakčních rad, šéfredaktorem odborného časopisu Trendy ve vzdělávání, také členem IGIP a sítě TTNet. V Pedagogické komoře působí od jejího založení. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na metodologické aspekty vyučování technických předmětů s přihlédnutím k oboru elektrotechnika, uplatňování didaktických nástrojů v technickém vzdělávání, tvorbu vzdělávacích prostředí a jejich využívání pro specifické účely. Působí jako expert v národních i mezinárodních projektech zaměřených na výzkum, vývoj a vzdělávání. Je rovněž hodnotitelem Národního akreditačního úřadu a ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy se podílel na změnách v přípravě učitelů vysokých škol včetně základních dokumentů a strategií. Byl řešitelem čtyř desítek projektů spojených s rozvojem vzdělávání, moderních technologií a rovněž s rozvojem infrastruktury vzdělávacích institucí. Jeho publikační činnost dosahuje dvou set šedesáti vědeckých statí, monografií a odborných článků.

Moje dosavadní činnost ve spolku Pedagogická komora
Jako člen spolku se podílím – spolupracuji na koordinaci činnosti Pedagogické komory v Olomouckém kraji, účastním se jednání svolávané Pedagogickou komorou, zejména jednáních na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a v Poslanecké sněmovně ČR. Rovněž projednávám otázky z oblasti školství s poslanci a senátory.

Co bych chtěl dělat v nadcházejícím volebním období
Rád bych pokračoval ve výše uvedených činnostech a přispěl tak k profesionalizaci Pedagogické komory. S ohledem na to, že učitelství je regulovanou profesí ve smyslu zákonů České republiky, chtěl bych přispět ke vzniku Pedagogické komory České republiky jako samosprávné profesní organizace učitelů zřízené zákonem, která bude posuzovat a hájit práva a profesní zájmy svých členů a chránit jejich profesní čest. V kontrolní komisi Pedagogické komory jako jejího kontrolního orgánu, bych rád přispěl ke kontrolní činnosti v práci komory, řešil její ekonomické otázky a podílel se na projednávání případných stížnosti členů. Chtěl bych k této práci pro Pedagogickou komoru přispět svými znalostmi a zkušenostmi. Věřím, že Pedagogická komora jako orgán všech učitelů dokáže výrazněji prosazovat oprávněné zájmy učitelů, a to mnohem lépe a efektivněji, nežli je to činěno jinými spolky či dokonce odbory. Aktivní spolupráce je zárukou efektivní práce, a to platí ve všech oblastech.

Mgr. Jarmila Smejkalová pochází z Prahy. Od roku 1982 učí na základní škole. Nejprve působila na 1. stupni a od roku 1990 vyučuje matematiku a fyziku na druhém stupni. Studium učitelství matematiky a základů techniky pro 5. – 12. ročník na PedF UK ukončila v roce 1994. V současnosti vykonává na své škole již 18 let funkci výchovné a kariérové poradkyně, je vedoucí školního poradenského pracoviště, koordinátorem inkluze a od září 2017 i koordinátorem ŠVP. Je členkou Asociace výchovných poradců, pracovala ve Výkonné radě nyní již zaniklého Učitelského profesního sdružení (UPS), založila a spravovala facebookovou skupinu a stránku UPS. V UPS se spolupodílela na protestech proti přijetí vyhlášky 27/2016 Sb. a inkluzi v podobě, jak byla přijata. V současnosti je členkou Pedagogické komory.

Moje dosavadní činnost ve spolku Pedagogická komora
Po celou dobu činnosti spolku se věnuje propagaci Pedagogické komory a koordinuje ustanovení sekce pro 2. stupeň ZŠ. Ve facebookové skupině Pedagogické komory spravuje stránku Výchovní poradci sobě.

Co bych chtěla dělat v nadcházejícím volebním období
I nadále se chce v Pedagogické komoře věnovat koordinaci sekce pro 2. stupeň ZŠ a také palčivým problémům základního školství – např. odchody velkého počtu žáků na víceletá gymnázia především z 5. ročníků, inkluze a s ní přebujelá administrativa apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat