sobota 28. září 2019

Informace z MŠMT ke stížnosti na novelizaci inkluzivní vyhlášky

Pedagogická komora, z. s., zaslala na MŠMT žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotazy se týkaly stížnosti na novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou některé české organizace zaslaly "do Bruselu", na což upozornil ministr školství Roberta Plagy v rozhovorech pro Učitelské noviny. Odpověď z MŠMT zveřejňujeme níže. Součástí odpovědi byla i příloha se stanoviskem ministra školství v češtině. Ostatní dokumenty jsou v anglickém jazyce (viz odkazy níže).

MŠMT: Žádost vyřizujeme poskytnutím požadovaných informací:

Předně je nutné uvést, že dne 13. 11. 2007 ve věci D. H. a ostatní proti České republice (stížnost č. 57325/00) rozhodl Evropský soud pro lidská práva o tom, že systém zařazování žáků mimo hlavní vzdělávací proud v České republice, ačkoli používá etnicky neutrální kritéria, vede k diskriminaci Romů v přístupu ke vzdělání, čímž odporuje Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (celé znění soudního rozhodnutí v českém jazyce je dostupné zde: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160352).

Z tohoto důvodu sleduje legislativní opatření České republiky přijímaná v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice Výbor ministrů Rady Evropy, který je za tímto účelem oprávněn komunikovat i s nevládními organizacemi a státními institucemi zaměřenými na ochranu lidských práv.

K naplňování opatření v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice se vyjádřila ve svém stanovisku zaslaném Radě Evropy Veřejná ochránkyně práv, které se věnovalo i plánované změně vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, viz stanovisko Veřejné ochránkyně práv ze dne 14. 5. 2019 zveřejněné v anglickém jazyce na webu Rady Evropy:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168094d830.

Ke stanovisku Veřejné ochránkyně práv se dne 11. 6. 2019 vyjádřil ministr školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. MSMT-18056/2019-1 (viz přiložené Stanovisko ministra školství.pdf).

Stanovisko ministra školství, mládeže a tělovýchovy bylo poskytnuto ministryni spravedlnosti a vládnímu zmocněnci pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Překlad do anglického jazyka je zveřejněn na webu Rady Evropy:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168094ee95.

Své vyjádření k naplňování opatření v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice a ke změně vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zaslala Výboru ministrů Rady Evropy dne 2. 8. 2019 (ve spolupráci s dalšími organizacemi) i Nadace Open Society Fund Praha, viz celé znění v anglickém jazyce na webu Rady Evropy:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168096c5c2.

Česká republika
reagovala na toto vyjádření sdělením ze dne 26. 8. 2019, které je v anglickém jazyce rovněž dostupné na webu Rady Evropy:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168096f661.

Požadované dokumenty (výše zmíněné stanovisko Veřejné ochránkyně práv a vyjádření Nadace Open Society Fund Praha) a reakce České republiky (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) na ně tudíž nebyly projednány v rámci institucí Evropské unie, nýbrž jsou určeny Výboru ministrů Rady Evropy.

Případnými výstupy Výboru ministrů Rady Evropy, které by přímo navazovaly na výše uvedené dokumenty, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nedisponuje.

S pozdravem

Mgr. Martina Postupová

ředitelka odboru právního a správního

Odbor právní a správní - 62
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5

118 12 Praha 1

Žádné komentáře:

Okomentovat